NABÓR PRACOWNIKÓW

14-06-2021

OGŁOSZENIE
Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.

 

Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. ogłasza i ustala następujący sposób i warunki postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku poniżej.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 28.06.2021 roku o godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia do siedziby Spółki).

Zgłoszenia kandydatów złożone lub doręczone po terminie oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu, nie będą podlegać rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 29.06.2021 roku po godz. 11.00.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się począwszy od dnia 07.07.2021 r. w siedzibie Spółki od godz. 10.00. O terminie przeprowadzenia rozmowy kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata. Niestawienie się kandydata we wskazanym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów, o czym powiadamia ma piśmie kandydatów na dane stanowisko.

Uwagi i pouczenia

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o., ul. Wysoka 1, 89-600 Chojnice, który wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: kierując korespondencję na adres: ul. Wysoka 1, 89-600 Chojnice lub poprzez kontakt elektroniczny na adres e-mail: iod@zgmchojnice.pl
  2. Dostęp do Pana/Pani danych mają tylko osoby upoważnione do ich przetwarzania na podstawie udzielonych upoważnień.
  3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzaniem procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesów rekrutacyjnych.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia.

Ogłoszenie dot. postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. (wersja elektroniczna)

Ogłoszenie dot. postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.

Informacja dot. I etapu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.

 

 

 

15-09-2017
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Chojnicach ogłasza nabór na stanowisko: KONSERWATOR - ELEKTRYK

 

29-08-2017
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Chojnicach ogłasza nabór na stanowisko: KONSERWATOR - ELEKTRYKRejestr zmian