NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO

NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO - WARUNKI FORMALNE

 

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
  • Uchwała Nr XXV/270/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Chojnice

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Decyzja Burmistrza Miasta Chojnice w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego.

 

OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich składania.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Chojnicach.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

UWAGI:

Zasady najmu lokalu z zasobu mieszkaniowego miasta Chojnice reguluje Uchwała nr XXV/238/04 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 września 2004 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Chojnice. Zgodnie z ww. uchwałą za spełniające warunki do przyjęcia wniosku przez Gminę i zawarcia umowy o najem lokalu uważa się osoby:

a) zameldowane na terenie miasta Chojnice co najmniej od 5 lat,

b) zamieszkujące w lokalach, w których na jedną uprawnioną osobę przypada nie więcej niż 10 mpowierzchni pokoi, a wnioskodawca i współmałżonek zamieszkują w danym lokalu w charakterze osób bliskich (rodzice, dzieci, wnuk, rodzeństwo, dziadkowie, osoby przysposobione wyrokiem sądu),

c) gdy wnioskodawca i jego współmałżonek zameldowani są w różnych lokalach i zamieszkują w nich w charakterze osób bliskich powierzchnię mieszkalną kwalifikuje się z lokalu zajmowanego przez wnioskodawcę,

d) kryterium powierzchniowego nie stosuje się w przypadku, gdy wnioskodawca zameldowany jest w lokalu, którego właścicielem lub lokatorem jest obca osoba,

e) których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku i zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony nie przekracza 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym oraz którego średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie poprzedzającym złożenie wniosku i zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego nie przekracza 50% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym.

Za dochód uważa się wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania.

Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Wnioskodawca podaje wszystkie źródła dochodu członków rodziny zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania,

f) nie posiadające tytułu do innego lokalu.

Nie podlegają rozpatrzeniu wnioski osób, które w ciągu 5 lat:

a) zbyły lub zdały dobrowolnie lokal lub budynek mieszkalny,

b) dokonały dobrowolnej zamiany mieszkania na lokal o mniejszej powierzchni.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Chojnicach.Rejestr zmian