NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO

NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO - WARUNKI FORMALNE

 

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
  • Uchwała Nr XXV/270/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Chojnice

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Decyzja Burmistrza Miasta Chojnice w sprawie przyznania lokalu mieszkalnego.

 

OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do jednego miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich składania.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Chojnicach.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

UWAGI:

Zasady najmu lokalu z zasobu mieszkaniowego miasta Chojnice reguluje Uchwała nr XXV/270/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Chojnice

Zgodnie z ww. uchwałą lokale wynajmowane są osobom pełnoletnim, które spełniają następujące warunki:
1) są członkami wspólnoty samorządowej Gminy;
2) spełniają określone w uchwale kryteria dochodowe;
3) mają niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe.

Umowa najmu lokalu na czas nieoznaczony może zostać zawarta z osobą osiągającą dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego nieprzekraczający:
1) 125% najniższej emerytury w gospodarstwie domowym wieloosobowym;
2) 150% najniższej emerytury w gospodarstwie domowym dwuosobowym;
3) 200% najniższej emerytury w gospodarstwie domowym jednoosobowym.

Umowa najmu lokalu socjalnego może zostać zawarta z osobą osiągającą dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego nieprzekraczający:
1) 75% najniższej emerytury w gospodarstwie domowym wieloosobowym;
2) 100% najniższej emerytury w gospodarstwie domowym dwuosobowym;
3) 125% najniższej emerytury w gospodarstwie domowym jednoosobowym.

 Rejestr zmian