REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Do przestrzegania niniejszego Regulaminu obowiązani są właściciele lokali wchodzących w skład nieruchomości wspólnej, osoby wraz z nimi zamieszkałe, najemcy, podnajemcy lub użytkownicy ich lokali oraz wszelkie inne osoby przebywające na terenie nieruchomości wspólnej.
 2. Właściciel lokalu ponosi odpowiedzialność za:
 • zachowanie osób, którym oddał swój lokal do używania – zarówno domowników, jak i innych osób korzystających z jego lokalu;
 • przestrzeganie Regulaminu przez osoby, najemców, podnajemców jego lokalu lub innych użytkowników lokalu oraz przez zaproszonych przez siebie gości i zobowiązany jest do zapoznania tych osób z Regulaminem;
 • powiadomienia Zarządu Wspólnoty o wynajęciu lub wydzierżawieniu lokalu ze wskazaniem osoby dzierżawcy lub najemcy;
 • zgłoszenie Zarządowi Wspólnoty informacji dotyczących zmiany ilości osób zamieszkujących lub użytkujących lokal.

OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW

 1. Mieszkańcy są zobowiązani dbać o budynek i jego otoczenie oraz chronić je przed dewastacją.
 2. W przypadku jakiejkolwiek awarii lub nagłych przypadków należy zgłosić je natychmiast Zarządowi, a w razie potrzeby zawiadomić również odpowiednie służby, takie jak: Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Gazowe itp.
 3. Mieszkańcy są zobowiązani do naprawiania na własny koszt wszelkich szkód powstałych na terenie posesji z ich winy.
 4. Mieszkańcy są zobowiązani do utrzymania zamieszkiwanego przez siebie lokalu oraz innych pomieszczeń przez siebie użytkowanych w należytym stanie technicznym i sanitarnym.
 5. Bez pisemnego zezwolenia Zarządu nie wolno umieszczać na terenie nieruchomości żadnych reklam, szyldów oraz ogłoszeń.

PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Wszyscy mieszkańcy, oprócz dbałości o posesję, zobowiązani są do wzajemnej pomocy i nie zakłócania spokoju innych mieszkańców.
 2. Zabrania się zakłócania spokoju mieszkańców i innych użytkowników wspólnych części budynków wchodzących w skład nieruchomości wspólnej.
 3. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 06:00. W tych godzinach nie należy używać urządzeń mogących zakłócić sen użytkowników innych lokali lub w inny sposób powodować hałasu mogącego ten sen zakłócić.
 4. Trzepanie dywanów może odbywać się w miejscu do tego przeznaczonym w godzinach od 08:00 do 22:00.
 5. Trzymane w lokalu zwierzęta nie mogą powodować zagrożenia życia ani zdrowia oraz nie mogą zakłócać spokoju. Posiadacze zwierząt domowych są zobowiązani do przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych, m.in. do niezwłocznego sprzątania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenie posesji oraz wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcach, zabrania się karmienia ptaków na parapetach okien i balkonach.
 6. Balkony powinny być utrzymane w czystości, a skrzynki na kwiaty i donice umieszczane na balkonach winny być umocowane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo. Zabrania się umieszczania na balkonach zasłon, drabinek i podpór na pnącza w sposób mogący ułatwić wejście do innych lokali, np. do lokali położonych na wyższych kondygnacjach.
 7. W oknach, na balkonach, tarasach, klatkach schodowych oraz na dziedzińcu nie wolno umieszczać żadnych szpecących przedmiotów.
 8. Niedozwolone jest zakładanie gniazd poboru prądu elektrycznego na użytek własny w pomieszczeniach piwnic oraz prowadzenie w tych pomieszczeniach działalności usługowej lub produkcyjnej bez uzgodnienia z Zarządem Wspólnoty.
 9. Ciągów komunikacyjnych (korytarzy, schodów i klatek schodowych oraz strychów) nie wolno zastawiać żadnymi przedmiotami, a jeśliby taki fakt miał miejsce z powodu konieczności przeprowadzenia prac remontowych w lokalu, przedmioty te należy usunąć na ustne wezwanie Zarządu Wspólnoty, któregokolwiek z członków tego Zarządu lub Administratora. Niezastosowanie się do tego wezwania może spowodować usunięcie przez Zarząd tych przedmiotów na koszt osoby, która zastawiła nimi ciąg komunikacyjny.
 10. Parkowanie pojazdów jest dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych. Ustawianie pojazdów na terenie nieruchomości niezgodnie z przepisami może spowodować odholowanie pojazdu, na koszt właściciela pojazdu lub jego posiadacza, na parking strzeżony.
 11. Zabrania się trwałego parkowania na terenie nieruchomości samochodów ciężarowych, dostawczych lub pojazdów specjalnych.
 12. Bezwzględnie zabrania się mycia pojazdów na terenie nieruchomości.
 13. Na terenie nieruchomości wspólnej obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia i palenia tytoniu.
 14. Śmieci należy wyrzucać wyłącznie do pojemników umieszczonych na podwórzu w osłonach śmietnikowych.
 15. Usuwanie gruzu po remoncie lokalu odbywa się na koszt właściciela tego lokalu i w sposób uzgodniony z Zarządem Wspólnoty.
 16. Zabrania się zanieczyszczania wspólnych części budynku i nieruchomości, pisania i drapania ścian budynku, malowania ścian wewnętrznych i zewnętrznych stanowiących części wspólne budynków bez zezwolenia Zarządu Wspólnoty, wieszania i przybijania tablic lub przedmiotów bez zezwolenia Zarządu Wspólnoty, uszkadzania koszy na śmieci i urządzania miejsc do zabaw dla dzieci, poza wyznaczonymi, niszczenia zieleni, wieszania jakichkolwiek przedmiotów na zewnątrz budynku.
 17. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są dbać, aby dzieci stosowały się do postanowień Regulaminu. Za szkody wyrządzone na terenie nieruchomości przez dzieci odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.


Rejestr zmian