Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chojnicach

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chojnicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zgmchojnice.pl/

 

Data publikacji strony internetowej: 05.10.2016 r.

Strona internetowa www.zgmchojnice.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, czyli standardem WCAG 2.1 AA.

Na dzień 10.11.2020 r. następujące elementy są niezgodne z wytycznymi :

 • częściowo brakuje opisów zdjęć oraz tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • kontrast pomiędzy tekstem a tłem może nie spełniać wymogów standardu w poziomie AA,
 • do zaznaczenia niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 • elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany wielkości czcionki,
 • nie można zmienić odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • niektóre informacje zostały przedstawione jedynie w formie graficznej,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF, Word, Excel, PowerPoint mogą nie być dostępne w całości cyfrowo,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
 • załączniki mogą nie posiadać informacji na temat wielkości i rozmiaru pliku.

Trwają prace nad dostosowaniem strony internetowej do standardu WCAG 2.1 poziom AA.

Oświadczenie sporządzono dnia 10.11.2020r. Deklarację sporządzono na podstawie audytu strony internetowej www.zgmchojnice.pl przeprowadzonego przez zewnętrzny podmiot.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Orzłowska, adres poczty elektronicznej: sekretariat@zgm.chojnice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 397 50 09. Wnioski i udostępnienie informacji niedostępnej żądania zapewnienia dostępności można składać do skrzynki pocztowej umieszczonej przy wejściu do siedziby Spółki, za pośrednictwem placówki pocztowej, telefonicznie lub e-mailowo.

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej:

„Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. (…) W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich” https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chojnicach jest zlokalizowana przy
ul. Wysokiej 1 w Chojnicach.

Do budynku prowadzi jedno wejście, przy którym znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przy drzwiach wejściowych do budynku po lewej stronie na wysokości 135 cm jest zamontowany domofon, umożliwiający kontakt z pracownikami. Na parterze znajdują się dwa pomieszczenia,
do których możliwy jest dostęp dla wózków. Pozostałe pomieszczenia znajdują się na trzech piętrach, do których prowadzą wewnętrzne drzwi.

W budynku nie ma windy ani toalet dla petentów, w tym osób niepełnosprawnych.

W pobliżu budynku jest jedno wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, które nie znajduje się na gruncie należącym do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o..

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Osoby głuchonieme chcące załatwić sprawy/wnioski w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chojnicach, są proszone o zgłoszenie tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno zawierać wskazanie przez osobę głuchoniemą wybranej metody komunikowania się i może nastąpić:

 • w formie pisemnej poprzez złożenie pisma do skrzynki pocztowej zamontowanej przy wejściu do budynku lub za pośrednictwem placówki pocztowej,
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@zgm.chojnice.pl,
 • faksem na nr 52 397 50 09.

Pracownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chojnicach skontaktuje się z osobą głuchoniemą w sposób, który został przez nią wskazany, celem ustalenia terminu i miejsca wizyty.Rejestr zmian