REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY UŻYTKOWEJ

REGULAMIN

rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej w budynkach zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Chojnicach

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Do opracowania niniejszego Regulaminu, wykorzystano pojęcia i zasady ujęte w następujących aktach normatywnych:
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. Nr 194 poz. 1291),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03, poz. 270, Nr 109/04 poz. 1156),
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 31/05 poz. 266 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 80/00 poz. 903),
 • Umowy sprzedaży ciepła zawarte z dostawcą energii cieplnej,
 • Umowy rozliczeniowe zawarte z firmą rozliczającą.

ODBIORCA – właściciel lub zarządca budynku jedno lub wielolokalowego, który kupuje energię cieplną na podstawie umowy z dostawcą lub dostarcza ją z własnych źródeł wytwarzania.

DOSTAWCA CIEPŁA – przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie obrotu ciepłem, od którego odbiorca je kupuje na podstawie zawartej umowy.

UŻYTKOWNIK – w przypadku lokalu mieszkalnego osoby stale lub czasowo faktycznie przebywające w lokalu, a lokalu użytkowego najemca-faktyczny użytkownik.

FIRMA – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, któremu odbiorca, na podstawie odrębnej umowy, zlecił rozliczenie kosztów ciepła.

OPŁATA STAŁA - suma opłat za zamówioną moc cieplną i opłat przesyłowych.

OPŁATA ZMIENNA - suma opłat za ciepło, opłat zmiennych za usługi przesyłowe nośnika ciepła bądź opłata za bezpośredni zakup paliwa przez Odbiorcę w budynku z własną kotłownią.

 1. Regulamin stosuje się w budynkach stanowiących własność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. oraz w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
 2. Regulamin określa zasady i warunki rozliczeń z użytkownikami lokali mieszkalnych i użytkowych za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej.
 3. Stosowane są równolegle dwa systemy rozliczeń:
 • system nieopomiarowany, którego podstawę stanowi zasada rozliczania kosztów proporcjonalnie w stosunku do powierzchni lokali,
 • system opomiarowany, którego podstawę stanowią wskazania urządzeń pomiarowych mieszkaniowych (lokalowych) lub podzielników kosztów.
 1. Na rzecz miesięcznych opłat ponoszonych przez Odbiorcę za zużycie ciepła na c.o. i podgrzanie wody użytkowej w ramach danego okresu rozliczeniowego Odbiorca pobiera od użytkowników lokali miesięczne zaliczki, które są określane szacunkowo z poprzedniego okresu rozliczeniowego.
 2. Rozliczenie zaliczek, o których mowa w pkt. 5 dokonywane jest po zakończeniu okresu rozliczeniowego i obejmuje porównanie poniesionych przez Odbiorcę kosztów dostawy energii cieplej lub kosztów wyprodukowania ciepła z zaliczkami pobranymi od użytkowników lokali.
 3. Niedopłatę wynikającą z rozliczenia kosztów zużycia energii cieplnej, użytkownik wnosi jednorazowo wraz z opłatą czynszu za miesiąc następujący bezpośrednio po terminie otrzymania rozliczenia. W przypadku wystąpienia nadpłaty wynikającej z rozliczenia kosztów dostawy ciepła kwota nadpłaty zostaje zaliczona na poczet:
 • należności z tytułu użytkowania lokalu za miesiąc bieżący i następny,
 • długu w przypadku posiadania zaległości czynszowych.
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące rozliczenia należy składać na piśmie w siedzibie Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w terminie 14 dni od daty dostarczenia rozliczenia użytkownikowi (potwierdzonego przez użytkownika).
 2. W przypadku nie udostępnienia lokalu do dokonania odczytu w terminie określonym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., rozliczenie zaliczek przeprowadzone zostanie szacunkowo wg dotychczasowego średniego zużycia ciepła.
 3. Celowe nie udostępnienie lokalu do odczytu wskazań mierników czy podzielników lub stwierdzenie uszkodzenia urządzenia pomiarowego (podzielnika) bądź ingerencji w system opomiarowania, spowoduje obciążenie użytkownika lokalu kosztami:
 • jak pkt. 9 niniejszego Regulaminu,
 • doprowadzenia urządzeń do stanu poprzedniego na koszt użytkownika.

 

§ 2

Opłaty za dostawę ciepła 
(budynki z c.o. z sieci zewnętrznych lub własną kotłownią - umowa z dostawcą ciepła)

 1. Rodzaje opłat stosowanych w rozliczeniach kosztów dostawy ciepła.
 2. Do rozliczeń kosztów ciepła dostarczanego na potrzeby c.o. i na podgrzanie wody użytkowej uwzględnia się opłaty obejmujące:
 • łączną opłatę stałą za ciepło dostarczane na potrzeby c.o. i pogrzania wody użytkowej pobierana w formie zaliczki co miesiąc przez 12 miesięcy okresu rozliczeniowego,
 • opłatę zmienną za ciepło dostarczane na potrzeby c.o. pobieraną w formie zaliczki co miesiąc w okresie grzewczym,
 • opłatę zmienną za ciepło dostarczane na podgrzanie wody użytkowej pobieraną w formie zaliczki co miesiąc przez 12 miesięcy okresu rozliczeniowego.
 1. Opłata stała naliczana jest w sposób jednakowy dla wszystkich odbiorców ciepła niezależnie od stosowanego dla danej nieruchomości systemu rozliczeń i wyznacza się ją wg zasad określonych w § 4 pkt. 1 Regulaminu.
 2. Opłata zmienna za ciepło dostarczane na potrzeby c.o. wyznaczana jest następująco:
 • dla lokali wyposażonych w podzielniki kosztów ogrzewania zgodnie z „Zasadami indywidualnego rozliczania kosztów ciepła dostarczanego na potrzeby c.o. w nieruchomościach zarządzanych przez Zakład Gospodarki mieszkaniowej Sp. z o.o.” będących załącznikiem do niniejszego Regulaminu.
 • dla pozostałych lokali zgodnie z zasadami określonymi w § 5 pkt. 3 Regulaminu.

 

§ 3

Opłaty za koszty wyprodukowania ciepła w budynkach 
(budynki z własną kotłownią i bezpośrednim zakupem paliwa przez Odbiorcę)

 1. Rodzaje opłat stosowanych w rozliczeniach kosztów wyprodukowania ciepła.
 2. Do rozliczeń kosztów wyprodukowania ciepła dostarczanego na potrzeby c.o. i na podgrzanie wody użytkowej uwzględnia się opłaty obejmujące:
 • opłatę za ciepło dostarczane na potrzeby c.o. pobieraną w formie zaliczki co miesiąc w okresie grzewczym,
 • opłatę za ciepło dostarczane na podgrzanie wody użytkowej pobieraną w formie zaliczki co miesiąc przez 12 miesięcy okresu rozliczeniowego.
 1. Opłata za ciepło naliczana jest w sposób jednakowy dla wszystkich odbiorców ciepła niezależnie od stosowanego dla danej nieruchomości systemu rozliczeń
 2. Opłata za ciepło dostarczane na potrzeby c.o. wyznaczana jest następująco:
 • dla lokali wyposażonych w podzielniki kosztów ogrzewania zgodnie z „Zasadami indywidualnego rozliczania kosztów ciepła dostarczanego na potrzeby c.o.” w nieruchomościach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. będących załącznikiem do niniejszego Regulaminu,
 • dla pozostałych lokali zgodnie z zasadami określonymi w § 5 pkt. 3 Regulaminu.

 

§ 4

Zasady wyznaczania opłaty stałej

 1. Opłatę stałą Osi za ciepło dostarczone na potrzeby c.o. i ciepło dostarczone na podgrzanie wody użytkowej dla danego lokalu ustala się wg wzoru:

Osi = Ks x Pi / Ps

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Ks [zł] koszt stały ponoszony w danym okresie rozliczeniowym przez odbiorcę z tytułu dostarczania ciepła do c.o. oraz z tytułu podgrzewania wody użytkowej dostarczanej do danego budynku. Na ten koszt składa się opłata za moc zamówioną oraz opłata stała za przesył

P[m2] powierzchnia użytkowa lokalu, dla którego ustalona jest opłata stała

Ps [m2] suma powierzchni użytkowych wszystkich lokali w danym budynku, dla którego ustalone są opłaty stałe (w ramach umowy sprzedaży ciepła)

 1. Za powierzchnie ogrzewaną centralnie uważa się całkowitą powierzchnię użytkową lokalu.
 2. Okres rozliczeniowy opłaty stałej wynosi 12 miesięcy

 

§ 5

Zasady wyznaczania opłaty zmiennej za ciepło dostarczane na potrzeby c.o.

 1. Koszty zakupu ciepła na potrzeby c.o., dostarczanego do budynku pokrywane są przez użytkowników lokali znajdujących się w danym budynku.
 2. Koszt energii cieplnej poniesiony do ogrzania całego budynku wyznaczany jest dla użytkownika lokalu
 • w budynkach, w których lokale nie są wyposażone w indywidualne podzielniki kosztów koszty ciepła rozliczane są proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali,
 • w budynkach, w których lokale wyposażone są w indywidualne podzielniki kosztów ogrzewania według „Zasad indywidualnego rozliczania zmiennych kosztów energii cieplnej za pomocą podzielników kosztów ogrzewania” stanowiących załącznik do niniejszego Regulaminu.
 1. Opłatę zmienna Ozl dla danego lokalu za ciepło dostarczane na potrzeby c.o., ustala się wg wzoru:

Ozl = Kc x Pl / Pn

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Kc [zł] całkowity koszt zmienny ponoszony w danym okresie rozliczeniowym przez odbiorcę z tytułu zużycia ciepła na c.o. w danym budynku

Pl [m2] powierzchnia użytkowa lokalu, dla którego ustalana jest oplata zmienna za ciepło zużyte na potrzeby c.o.

Pn [m2] suma powierzchni użytkowych wszystkich lokali w danym budynku, dla którego ustalana jest oplata zmienna za ciepło zużyte na potrzeby c.o.

 1. Zaliczki na poczet opłaty zmiennej dla danego lokalu za ciepło dostarczane na potrzeby c.o. pobierane są tylko w miesiącach trwania sezonu grzewczego.
 2. Decyzje o terminie wznowienia i przerwania dostarczania ciepła na potrzeby c.o. podejmuje Odbiorca dla budynków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. i budynków zarządzanych - Wspólnot Mieszkaniowych.
 3. Opłaty zaliczkowe w danym budynku, ustala się na podstawie średniego miesięcznego zużycia energii cieplnej w danym budynku za ostatni sezon grzewczy. W przypadkach uzasadnionych analiza porównawcza kosztów zużycia w stosunku do wnoszonych opłat zaliczkowych (nagły wzrost poboru ciepła- mroźna zima), Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. może wprowadzić korektę zaliczek w trakcie sezonu rozliczeniowego.
 4. Zmiana opłat następuje również w przypadku zmiany cen wprowadzonych przez dostawców.

 

§ 6

Sposób wyliczenia zaliczki opłaty zmiennej za ciepło dostarczane na podgrzanie wody użytkowej

 1. Koszty zakupu lub wyprodukowania ciepła na podgrzewanie wody użytkowej, zużytej w danym okresie rozliczeniowym w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. i Wspólnot Mieszkaniowych, pokrywane są przez indywidualnych użytkowników:
 • w lokalach opomiarowanych proporcjonalnie do zużycia wody użytkowej podgrzanej, wskazanego przez urządzenia pomiarowe w danym lokalu,
 • w lokalach nieopomiarowanych wg zużycia wynikającego z liczby osób zamieszkałych w danym lokalu.
 1. Koszt jednostkowy energii cieplnej do podgrzania wody kcw wyznacza się w następujący sposób:

kcw = Kscw /Qicw

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Kscw [zł] koszt całkowity zużycia ciepła do podgrzania wody użytkowej w danym budynku w okresie poza sezonem grzewczym

Qicw [m3] sumaryczna ilość podgrzanej wody użytkowej, zużyta przez odbiorców w lokalach opomiarowanych i lokalach nieopomiarowanych w danym budynku

Qicw [m3] = Qicw op + Qicw nop

Opłata za podgrzanie c.w.u. jest odejmowania od całkowitego kosztu zużycia energii c.o. w danym budynku i wyliczana jest z okresu poza sezonem grzewczym.

 1. Opłatę zaliczkową na poczet ciepła do podgrzania wody użytkowej na dany okres rozliczeniowy wyznacza się przy założeniu, że zużycie podgrzanej wody użytkowej będzie takie samo jak w poprzednim okresie rozliczeniowym, a koszt jednostkowy ustala się zgodnie z prognozą dostawcy.
 2. W przypadku pierwszego okresu rozliczeniowego po zamontowaniu urządzeń pomiarowych ustala się zaliczkowanie w wysokości 2,0 m3/osobę/m-c dla ciepła do podgrzania wody.

 

§ 7

Okresy rozliczania kosztów zakupu lub wyprodukowania ciepła

Rozliczenie kosztów zakupu lub wyprodukowania ciepła odbywa się:

 • 2 razy do roku na podstawie faktur wystawionych przez dostawcę ciepła,
 • 1 raz w roku w przypadku budynków z podzielnikami ciepła na podstawie faktur wystawionych przez dostawcę ciepła lub całkowitego kosztu zakupu paliwa w budynku.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Obowiązek wnoszenia opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej w lokalu powstaje z dniem przekazania lokalu użytkownikowi zgodnie z protokółem zdawczo-odbiorczym.
 2. Obowiązek wnoszenia opłat ustaje z dniem zdania lokalu protokółem zdawczo-odbiorczym.
 3. Zaliczki za ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej lokalu są płatne z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
 4. Opłaty za ogrzewanie lokalu mogą być wnoszone: przelewami pocztowymi lub bankowymi na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. lub Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

 

Załącznik do Regulaminu

Zasady indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby c.o. za pomocą podzielników kosztów ogrzewania

 

§ 1

Zasady ogólne

 1. Rozliczenie kosztów energii cieplnej na potrzeby c.o. w danej nieruchomości jest dokonywane przez firmę rozliczeniową - zgodnie z zawartą umową z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. lub Wspólnotami Mieszkaniowymi.
 2. Zasadą indywidualnego rozliczania kosztów jest podział pomiędzy indywidualnych użytkowników - kosztów poniesionych dla ogrzania całej nieruchomości.
 3. Jednostką rozliczeniową jest dany budynek.
 4. Okres rozliczeniowy wynosi 12 miesięcy.
 5. Rozliczenie kosztów energii cieplnej na potrzeby c.o. dokonywane jest raz w roku po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w terminie 2 miesięcy od zakończenia odczytów podzielników.
 6. W rozliczeniu uwzględniane jest niekorzystne położenie mieszkań w bryle budynku poprzez wprowadzenie przez firmę rozliczająca współczynników korekcyjnych LAF.
 7. Koszt energii cieplnej na potrzeby c.o. podlegający rozliczeniu, równy fakturowanym kosztom dostawy energii cieplnej lub kosztom wyprodukowania ciepła na cele c.o. i c.w.u. do nieruchomości w okresie rozliczeniowym dzieli się na:
  • koszty zmienne – rozliczenie według wskazań podzielników przy zastosowaniu współczynników korekcyjnych, uwzględniających położenie mieszkania,
  • koszty stałe – rozliczane w odniesieniu do powierzchni mieszkań, uwzględniające koszty ogrzewania pomieszczeń wspólnego użytkowania przez użytkowników, koszty ogrzewania łazienek, koszty ogrzewania budynku poprzez piony i rozprowadzenie instalacji c.o.
 8. Całkowite koszty ciepła w budynku są sumą kosztów stałych i zmiennych, które rozliczane są w proporcji:
  • 50% koszty stałe,
  • 50% koszty zmienne, chyba, że Właściciele postanowią o innym podziale procentowym.
 9. Użytkownicy lokali wnoszą miesięczne zaliczki podlegające rozliczeniu, które są ustalane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. na dany okres rozliczeniowy. Wysokość miesięcznych zaliczek w uzasadnionych przypadkach może ulegać zmianie w trakcie okresu rozliczeniowego.

 

§ 2

Zasady eksploatacji podzielników kosztów ogrzewania

 1. Odczyty podzielników dokonane są po zakończeniu sezonu rozliczeniowego przez pracownika firmy rozliczeniowej, w obecności użytkownika lub osoby przez niego upoważnionej (w przypadku podzielników elektronicznych sczytywane są drogą radiową).
 2. Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia swobodnego dostępu do grzejników w trakcie odczytów.
 3. O terminie dokonywania odczytów użytkownicy lokali zostaną powiadomieni na 7 dni przed wyznaczoną datą, ogłoszeniami na klatkach schodowych (z wyjątkiem budynków z podzielnikami elektronicznymi).
 4. Obecność użytkowników w mieszkaniach w terminie dokonywania odczytów jest obowiązkowa.
 5. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ustala w razie konieczności, w porozumieniu z firmą rozliczeniową termin odczytów uzupełniających.

 

§ 3

Zasady rozliczania kosztów c.o.

Wyliczenie kosztu ogrzewania danego lokalu

 1. Sumę wartości odczytów z podzielników w mieszkaniu mnoży się przez współczynnik korekcyjny uwzględniający położenie mieszkania. Tak powstałe jednostki zużycia sumuje się dla całej nieruchomości. Podzielenie całkowitego kosztu zmiennego przez sumę jednostek zużycia, wyznacza koszt jednej jednostki. Koszt zmienny dla danego mieszkania zostaje ustalony jako iloczyn kosztu jednej jednostki i ilość jednostek zużycia danego lokalu.
 2. Sumaryczne opłaty zaliczkowe wniesione przez danego lokatora zostają porównane z ustalonym jw. kosztem c. o. dla danego mieszkania.
 3. Sposób regulowania powstałych z powyższego porównania nadpłat lub niedopłat określa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
 4. W lokalach, w których podzielniki nie zostały odczytane z przyczyn niezależnych od użytkownika (obiektywnych) w odniesieniu do jednego okresu rozliczeniowego, ustala się koszty ogrzewania w wysokości szacunkowej na podstawie poprzedniego okresu grzewczego. Po odczytaniu podzielników w następnym okresie rozliczeniowym, szacowanie zostaje skorygowane.
 5. W przypadku, gdy użytkownik doprowadził do co najmniej jednej z sytuacji:
 • odmówił dokonania odczytu podzielników w terminie podstawowym i dodatkowym w drugim kolejnym okresie rozliczeniowym,
 • uniemożliwił dokonanie odczytu podzielników w terminie podstawowym i dodatkowym w drugim kolejnym okresie rozliczeniowym,
 • uszkodził co najmniej jeden podzielnik kosztów ogrzewania lub uszkodził co najmniej jedna plombę podzielnika,
 • samowolnie bez porozumienia i zgody Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. przerobił instalacje grzewcza zwiększając wielkość lub moc grzejników,
 • to wówczas ustala się koszty ogrzewania 1 m2 powierzchni użytkowej w wymiarze średniego kosztu ogrzania 1m2 powierzchni użytkowej w danym budynku dla tego lokalu w danym okresie rozliczeniowym.
 1. W przypadku określonym w ust. 5 użytkownik pokrywa koszty związane z doprowadzeniem urządzeń do stanu właściwego.
 2. W przypadku zgłoszenia przez użytkownika uszkodzenia podzielnika kosztów w czasie trwania okresu rozliczeniowego, rozliczenie przebiegać będzie w sposób następujący:
  • od dnia poprzedniego odczytu do dnia wymiany po zgłoszeniu uszkodzenia - według ust. 5,
  • od dnia zamontowania nowego podzielnika do dnia odczytu wg wskazań nowego podzielnika kosztów.


Rejestr zmian